ઈસ્ટ ઓર વેસ્ટ ! જમેલા હૈ ઇ-વેસ્ટ!

એક મોબાઈલ કે લેપટોપ ખરીદતા પહેલા આપણે જાણે-અજાણે ઇ-વેસ્ટ માં ભાગીદારી નોંધાવીએ છીએ. આવનારા વર્ષોમાં (હાલમાં) આ ઇ-વેસ્ટ નું શું કરવું એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. વધુ આ લિન્ક પર.  – > E-Waste